Downloads


Name Size Uploaded
2. Agreement for Share Trading ( शेयर कारोवार सम्झौता पत्र ).pdf 310.7 Kb 2021 Dec 12, Sunday
My Holding With WACC (User Manual).pdf 1.1 Mb 2021 Jul 25, Sunday
1. KYC for Individual ( प्राक़ृतिक ब्यक्ति को परिचय विवरण- अनुसुची-१२ ).pdf 507.7 Kb 2021 Dec 12, Sunday
5. New Buy & Sell Orderform ( शेयर खरिद बिक्रि आदेश फारम )-.pdf 209.3 Kb 2021 Dec 27, Monday
4. CGT Form ( Capital gain tax with day holding ) - (पुँजीगत लाभकार वा शेयर लागत गणना फर्म).pdf 177.0 Kb 2021 Dec 12, Sunday
3. Kyc for Company ( कम्पनि वा संस्था को परिचय विवरण - अनुसूची-१३).pdf 538.6 Kb 2021 Dec 12, Sunday
5. Buy & Sell Orderform ( शेयर खरिद बिक्रि आदेश फारम ).pdf 209.3 Kb 2021 Dec 12, Sunday