Procedure For Stock Trading

(In English)
Properly fill  KYC and submit the form.(You can get the kyc form from our office or download & print from our website)

 

Requirement to complete KYC :

For Individual Clients:

For Company:

1. Duly filled Individual KYC Form

1. Duly filled Corporate KYC Form

2. Citizenship Copy

2. Copy of Company Registration Certificate

3.Password Size photo

3. Copy of PAN/VAT Registration Certificate

4.Dmat Confirmation letter

4. Copy of PAN/VAT Registration Certificate

5.Staff  Id Card

5. Authorized Person Citizenship copy

6. Birth Certificate or Minor Identification Certificate (in case of Minors)

6. Copy of Board Minute for Demat Account Opening

 7. PAN Registration Certificate(Optional)

7. Authorized Passport Size Photograph

You will get Client ID after you submit kyc form.

On the basis of Client ID,you can place your buying or selling order via clinet self present, via phone , mail or online trading by self.

You can fill “The Order Form” available in our office or download, print & submit or scan mail to our email.

It is important to mention the price and quantity of particular company which you want to transact.

 

(नेपाली मा)

धितोपत्र कारोबारको लागि ग्राहक परिचय बिवरण भर्न आवश्यक कागजातहरु:


व्यक्ति भएमा
- नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासर्पोटको प्रतिलिपि ।

- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो ।

- कानुनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।

- आमा वा बुवा संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको
जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।

- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।

- हितग्राहि खाता खोलेको प्रमाणपत्र ।

- बैंक खाता नम्बर खुल्ने कागजात ।


कम्पनी वा संस्था भएमा:
- कम्पनी वा संगठित संस्था दर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।

- कम्पनी वा संस्थाको स्थायी लेखा नं. प्रबन्ध–पत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि ।

- धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा
संचालक समितिको निर्णय ।

- कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमती–पत्र प्राप्त गरेको भएमा
सो को प्रतिलिपी।

- कर चुक्ता/दाखिला प्रमाण–पत्र ।

- अख्तियार प्राप्त ब्यक्तिको फोटो तथा नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी ।

- हितग्राहि खाता खोलेको प्रमाणपत्र ।

- बैंक खाता नम्बर खुल्ने कागजात ।

 

धितोपत्र निक्षेप सेवाको लागि हितग्राही खाता खोल्दा ग्राहक परिचय बिवरण भर्न आवश्यक कागजातहरु
व्यक्ति भएमा:
नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

हालसालै खिचिएको फोटो १ प्रति

नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि

विक्षिप्त व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिम

कर्मचारी परिचय पत्रको प्रतिलिपि

बैंक खाता नम्बर खुल्ने कागजात ।


कम्पनी वा संस्था भएमा:
कम्पनी वा संगठित संस्था दर्ता तथा PAN दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

हितग्राही खाता खोल्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय र
खाता संचालनको लागि अख्तियारनामा ।

कम्पनी वा संस्थाको स्थायी लेखा नं. प्रबन्ध–पत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि ।

कर चुक्ता/दाखिला प्रमाण–पत्र ।

अख्तियार प्राप्त ब्यक्तिको फोटो तथा नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी ।

बैंक खाता नम्बर खुल्ने कागजात ।