सम्पूर्ण लगानी कर्ता महानुभाब हरुले भारित औशत लागत अध्याबधिक गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सुचना !!

सम्पूर्ण लगानी कर्ता महानुभाब हरुले  भारित औशत लागत अध्याबधिक गर्ने  बारे अत्यन्त जरुरी सुचना  !!

2019-10-20

 

नोट : हाल सम्म मेरो शेयर नलिएका ग्राहक महानुभाबहरुले यथाशिघ्र मेरो शेयर लिई भारीत औशत अध्याबधिक गर्नु हुन अनुरोध छ |